Algemene voorwaarden Aiwa Reizen

1. Reisorganisatie
Voor alle genoemde arrangementen treedt Aiwa Reizen op als reisorganisator.
Voor de genoemde internationale en binnenlandse vluchten en overige vervoersmogelijkheden treedt Aiwa Reizen op als reisagent waarbij de voorwaarden van de desbetreffende vervoersmaatschappij altijd van kracht zijn. Dit houdt in dat eventuele prijsverhogingen en/of brandstoftoeslagen opgelegd door de luchtvaartmaatschappij, zullen worden doorberekend aan de reiziger.

2. Boeken van de reis
De offerte van Aiwa Reizen is vrijblijvend en kan indien nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan, tot uiterlijk de factuurdatum.
Indien de reiziger gebruik wenst te maken van het aanbod van Aiwa Reizen, kan de reiziger de reis boeken via de boekingslink die hem / haar wordt toegestuurd door Aiwa Reizen. Dit boekingsformulier dient correct te worden ingevuld door de reiziger. De reiziger verstrekt Aiwa Reizen de gegevens omtrent hemzelf en de door hem/haar aangemelde reiziger(s). Kosten voortvloeiende uit het niet correct invullen van de gevraagde gegevens, zijn ten laste van de reiziger. 

De persoon die een reis boekt voor andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor de personen die door hem/haar worden aangemeld.
Na de totstandkoming van de reisovereenkomst ontvangt de reiziger van Aiwa Reizen een opdrachtbevestiging in de vorm van een factuur.

3. Betaling
Bij het boeken van de reis dient 30% van de reissom te worden betaald als aanbetaling. Indien de internationale vlucht meteen moet worden geprint door Aiwa Reizen, moet deze per omgaande volledig betaald worden. Alsmede 30% aanbetaling over het resterende bedrag.
Het restant van de reissom dient uiterlijk zes weken voor vertrek te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim.  Hij wordt daar door de reisorganisator schriftelijk, per mail of telefonisch op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien de betaling dan nog uitblijft, kan dit zowel annulering van de reis als ontbinding van de reisovereenkomst tot gevolg hebben waarbij de annuleringskosten in rekening worden gebracht aan de reiziger.

Indien een reis geboekt wordt binnen zes weken voor aanvang van de reis, dient de reiziger de gehele reissom per omgaande volledig te voldoen.  

Aiwa Reizen heeft een internetmodule ontwikkelt voor reizigers die een reis – en/of annuleringsverzekering wensen af te sluiten via Aiwa Reizen. De reiziger ontvangt van Aiwa Reizen een link naar het product dat de reiziger wenst af te sluiten. De premie van de polis die via de internetmodule wordt afgesloten, wordt door Allianz Global Assistance middels automatische incasso geïncasseerd bij de verzekeringnemer. Meteen na het afsluiten van een polis, ontvangt de verzekeringnemer de polis per e-mail.

4. Reissom
De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders vermeld.
De reissom is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals bekend bij Aiwa Reizen op het moment van het samenstellen van de reis. De reissom is onder voorbehoud van koerswijzigingen. Het kan gebeuren dat een correctie dient gemaakt te worden op de reissom ten gevolge van een sterke koerswijziging of het aanpassen van vliegtarieven.
Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft Aiwa Reizen het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen kunnen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend. De reiziger heeft het recht een verhoging (of verlaging) van de reissom af te wijzen. Hij moet van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging (of verlaging).
Indien de reiziger niet akkoord gaat met de verhoging of verlaging van de reissom, heeft Aiwa Reizen het recht de reisovereenkomst op te zeggen. Aiwa dient binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. In dat geval heeft de reiziger recht op kwijtschelding of restitutie van reeds betaalde gelden m.u.z. van tickets voor internationale of binnenlandse vluchten die reeds geprint zijn.

Voor het niet deelnemen aan de in de reissom inbegrepen excursies en maaltijden wordt geen restitutie verleend.

De reissom is onder voorbehoud van plaatsbeschikbaarheid. Aiwa Reizen boekt pas een hotel indien de reiziger een reisovereenkomst is aangegaan met Aiwa Reizen. Het kan gebeuren dat op het moment van boeking een aangeboden hotel reeds volgeboekt is. In dat geval biedt Aiwa Reizen een gelijkwaardig alternatief hotel aan. Dit kan een verhoging of verlaging van de reissom tot gevolg hebben.

5. Reisdocumenten en reisbescheiden
Elke reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis te beschikken over voor de reis benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, eventueel vereiste visa en bewijzen van inentingen (indien nodig). Indien de reiziger de reis niet of niet helemaal kan maken wegens het ontbreken van geldige reisdocumenten, zijn alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor rekening van de reiziger.
Voor Azië geldt (meestal) dat uw paspoort na terugkomst in Nederland nog  zes maanden geldig moet zijn. U bent verplicht ervoor te zorgen over de juiste documenten te beschikken. Daartoe zult u zelf tijdig moeten nagaan bij de betrokken instanties of de eerder verkregen informatie nog correct is.

Indien de reissom volledig voldaan is door de reiziger, stelt Aiwa Reizen de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger(s).
Indien een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor vertrek, zorgt Aiwa Reizen ervoor dat de reisbescheiden zo snel mogelijk in het bezit van de reiziger zijn. Dit onder voorwaarde dat de reissom volledig betaald is door de reiziger.

6. Annulering door reiziger
Bij annulering van de rondreis dienen eventuele kosten te worden verhaald op de verzekeraar. De reiziger dient zelf contact op te nemen met de verzekeraar waar de verzekering is afgesloten.

Het annuleren van de reisovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren.

Bij annulering is elke reiziger onderstaande annuleringskosten verschuldigd :
-tot 56 dagen voor vertrek: 20% van de reissom
-van 56 tot 42 dagen voor vertrek: 30% van de reissom
-van 42 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
-van 28 en 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
-tussen 14 en 7 dagen voor vertrek: 90% van de reissom
-binnen 7 dagen voor vertrek tot de dag van vertrek: 100% van de reissom

Voor reeds uitgegeven vliegtickets wordt geen restitutie gegeven en bedragen de annuleringskosten 100%.

Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. De voorwaarden hiervan worden kenbaar gemaakt in het reisaanbod.

7. Annulering of wijziging internationale / binnenlandse vluchten
Indien er door de luchtvaartmaatschappijen bepaalde vluchten worden gewijzigd door bijv. wijzigingen in de vluchttijden of van datum worden veranderd, zijn alle bijkomende kosten voor de reiziger. Dit houdt in eventuele kosten voor transfers, extra hotelovernachtingen etc. De kosten dienen door de reiziger ter plekke worden voldaan aan bijvoorbeeld het hotel of de lokale agent.
Aiwa Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wijzigingen of veranderingen in het reisprogramma door wijzigingen of veranderingen in vluchtschema van de luchtvaartmaatschappijen voor de  internationale en/of binnenlandse vluchten.
Uiteraard doet Aiwa Reizen al het mogelijke om de extra kosten in geval van wijziging of annulering  te beperken.

8. Wijzigingen door de reiziger
Tot 28 dagen voor vertrek kan de reiziger wijzigingen aanvragen in de reisovereenkomst. De wijzigingen zullen indien mogelijk uitgevoerd worden. Indien dit ten gevolge heeft dat de reissom wijzigt, dient de reiziger de gewijzigde reissom, onder aftrek van de reeds betaalde gelden, te voldoen. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten van € 25,- per boeking te voldoen.

9. Wijziging door Aiwa Reizen
Aiwa Reizen ( en de lokale touroperators in dienst van Aiwa) heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden.  Wijzigingen in het programma om reden van praktische aard, onvoorziene omstandigheden of veranderingen in het vluchtschema van de luchtvaartmaatschappijen, zijn voorbehouden. In deze gevallen zal er door Aiwa Reizen altijd naar een passende oplossing of gelijkwaardig alternatief gezocht worden. Bedoelde aanpassingen in het programma kunnen tot gevolg hebben dat de routes, excursies en accommodatie afwijken van het geen in het programma is aangegeven. 

10. Aansprakelijkheid van de reisorganisatie en overmacht

Aiwa Reizen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade en/of letsel, geleden door deelnemers aan een reis, door welke oorzaak dan ook ontstaan en door wie ook toegebracht. Aiwa Reizen is evenmin aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van geld of eigendommen.

Indien als gevolg van overmacht (natuurramp, stakingen, politieke onrust e.d) de reis moet afgebroken worden of het reisprogramma moet aangepast worden, kan Aiwa niet aansprakelijk gesteld worden. De eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de reiziger.

De aansprakelijkheid van Aiwa Reizen voor schade waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden, is uitgesloten.

11. Verzekering
Aiwa reizen stelt een reisverzekering verplicht.
Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt sterk aangeraden. Desgewenst kunnen deze verzekeringen via Aiwa Reizen worden afgesloten. Deelnemers kunnen dit aangeven op het boekingsformulier.

12. Klachten
Eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst dienen zo snel mogelijk gemeld te worden aan de betrokken dienstverlener ter plaatse (lokale agent) en aan Aiwa Reizen via email of telefoon zodat een passende oplossing kan gezocht worden. De communicatiekosten hiervoor (telefoon, sms, internetgebruik) worden niet vergoed door Aiwa reizen.
Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en zowel de betrokken dienstverlener ter plaatse als Aiwa reizen niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het eventuele recht van de reiziger op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

Indien de klacht niet bevredigend kan worden opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de rondreis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Aiwa Reizen.

 

Bestuur Aiwa Reizen
Algemene voorwaarden 2015

 

 

 


afdrukken
gebedsvlaggen lotusknop spices
website maken Chinees rijstpapier